• Projekt "Dbaj o środowisko, ponad wszystko"

     •  

      Z wielką przyjemnością informujemy, że w ramach dofinansowania ze środków Programu Erasmus+, nasza szkoła będzie realizować projekt: Dbaj o środowisko, ponad wszystko nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000117566 w ramach, którego na mobilność zagraniczną do współpracującej szkoły w Grecji będzie miało możliwość pojechać 30 naszych uczniów oraz
      5 opiekunów. Planowana data mobilności to 15/09/2024 - 28/09/2024 r.

      Naszym głównym celem jest zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez bezpośredni kontakt
      z uczniami ze szkoły partnerskiej. Podczas mobilności uczniowie będą uczęszczali na zajęcia wraz z greckimi kolegami
      i będą zaangażowani w mówienie w języku angielskim, przełamią swój strach i bariery językowe powstrzymujące ich przed mówieniem  oraz przekonają się, że nauka języka ma wymiar praktyczny w ich życiu i może przynieść wiele wymiernych korzyści.

       

      JUŻ MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ

      Wszystkich uczniów, którzy są chętni do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, wypełnienie „Karty Zgłoszenia do Mobilności” zgodnie z instrukcją  (dostępnych w załącznikach) oraz dostarczenie go
      w terminie od 6 czerwca 2024 r. od godz. 10.00 do 13 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 do sekretariatu szkoły.

      Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać u wychowawców klas.

      Zgłaszajcie się póki nie jest za późno!

     • Projekt "Dbaj o środowisko, ponad wszystko"

     • Projekt ,,Dbaj o środowisko, ponad wszystko”  realizowany w ramach PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021 – 2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zgodnie z ww. umową finansową maksymalna kwota dofinansowania wyniosła 220 451,32 PLN i objęła dofinansowanie w proporcji 82,52% budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego.

      Czas trwania projektu: 02.07.2023 r. – 01.04.2024 r.

      Projekt miał na celu promowanie zachowań proekologicznych i zdrowego stylu życia, zachęcanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, wymianę doświadczeń oraz podniesienie kompetencji językowych uczniów z uwzględnieniem przełamywania barier w porozumiewaniu się językiem angielskim. Skierowany był do uczniów klas IV – VIII, wzięło w nim udział 30 uczniów i 5 opiekunów.

      Naszym głównym założeniem było umożliwienie uczniom pozyskiwania kompetencji językowych w sposób naturalny poprzez realizację konkretnych tematów w międzynarodowej grupie. W tym przypadku tematów ekologicznych i związanych ze zdrowym stylem życia, kształtowaniem czy też zmianą nawyków żywieniowych, większym zainteresowaniem sportem i zdrowym sposobem życia. Głównymi celami projektu było: zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez bezpośredni kontakt z uczniami ze szkoły partnerskiej. Podczas mobilności uczniowie uczestniczyli w zajęciach wraz z greckimi kolegami, z którymi porozumiewali się tylko w j. angielskim, dzięki temu przełamali swój strach i barierę językową powstrzymującą  ich przed mówieniem.

      Kolejnym celem było kształtowanie postawy proekologicznych i prozdrowotnych wśród naszych uczniów aby były one traktowane przez nich gdy dorosną  jako prawidłowe i ważne. Dzięki realizacji mobilności i współpracy ze szkołą partnerską również ten cel udało nam się  zrealizować. Nasi uczniowie w trakcie zajęć i warsztatów prowadzonych w szkole partnerskiej mieli okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu  życia, zasad recyklingu (porównali zasady panujące w Polsce z zasadami panującymi w Grecji), zasady segregacji odpadów, dbania o środowisko naturalne. Dodatkowo dzięki udziałowi projekcie uczniowie: poszerzyli swoje wzorce kulturowe oraz zdobyli doświadczenie we współpracy w międzynarodowym  środowisku a także realizacji zadań w ramach projektów i z podziałem kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy uczestników zespołów projektowych, co wzmocniło ich kompetencje w zakresie efektywnej współpracy w grupie, ale również w zakresie planowania, wyznaczania i egzekwowania zadań - poszerzyli kompetencje społeczne. Projekt przyczynił się  również  do rozwoju zawodowego pracowników szkoły jak i rozwoju samej placówki. Skłonił uczestników do efektywnej współpracy, wymiany doświadczeń, ewaluacji własnej pracy. Wpłynął pozytywnie na relacje miedzy nauczycielami, uczniami i nauczycielami i tym samym na jakość pracy szkoły.

      Mamy nadzieję  że aktywne uczestnictwo naszych uczniów w projekcie pozwoli im, dzięki zdobytym kompetencjom, na wykorzystanie zdobytej wiedzy i poznanych narzędzi w przyszłym życiu zawodowym i prywatnym.

      Młodzież brała również udział w programie kulturowym w ramach, którego miała możliwość zwiedzenia: Meteorów, wyspy Skiatos itp.

       Efekty realizowanego projektu są następujące:

      ·  komunikacja i przełamywanie barier, integracja i poznawanie odmiennej kultury oraz praca w grupach projektowych, dyskusja;

      ·    wspólne działania zmierzające do kształtowania umiejętności i kompetencji językowych
      i ekologicznych;

      ·   komunikacja w języku angielskim, poznawanie nowych słów, konstrukcji gramatycznych oraz przełamanie bariery językowej;

      ·    poznanie regionu, w którym odbywała się mobilność, historii i zabytków Grecji;

      ·  zapoznanie się z klimatem i warunkami środowiskowymi w Grecji, poznanie charakterystycznych elementów przyrody greckiej, roślin, zwierząt oraz ich porównanie z krajem ojczystym;

      ·    opanowanie nowych pojęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz dobrych i złych praktyk ekologicznych;

      ·   wspólne wypracowanie pomysłów, co można zrobić dla ochrony przyrody w swoim środowisku - szkole, domu, jak o nie dbać, kształtowanie nawyków proekologicznych;

             ·     poznanie zasad zdrowego odżywiania i bezpiecznego wypoczynku, życia w symbiozie
                z otaczającym środowiskiem.

     • Projekt "Dbaj o środowisko, ponad wszystko"

     • Dzięki dofinansowaniu z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), nasza szkoła będzie w tym roku realizować wyjazd zagraniczny uczniów pod nazwą: „Dbaj o środowisko, ponad wszystko”.
      W mobilności do szkoły partnerskiej w Grecji planowanej w terminie od 25.09.2023 r. do 06.10.2023 r. uczestnikami projektu będzie łącznie 30 uczniów/uczennic uczęszczających do IV-VIII klasy naszej szkoły wraz z 5 opiekunami.
      W ramach realizacji działań projektowych chcemy przeciwdziałać przedwczesnemu kończeniu nauki przez uczniów i pokazać im możliwości stawiane przez otaczający ich świat, uświadamiając młodzież, że ich działania mają wpływ na otaczającą rzeczywistość. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, w tym językowych u uczniów. Podczas mobilności uczestnicy poznają również dobre praktyki związane z dbaniem
      o środowisko, ekosystemem i segregowaniem śmieci.
      Nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach wspólnie ze swoimi greckimi rówieśnikami. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technik uczenia się. Uczniowie każdej szkoły zaprezentują swoją szkolę, region i kraj. Zdobędą wiedzę na temat kultury, historii i tradycji drugiego kraju. Szczególny nacisk podczas zajęć będzie położony na poprawę umiejętności językowych naszych uczniów. Położymy nacisk na poszerzanie wiedzy
      i umiejętności z dziedziny szeroko rozumianej ochrony środowiska i działalności proekologicznej.
      ZACZYNAMY REKRUTACJĘ:
      Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenie go w terminie do 11.09.2023 r. do sekretariatu szkoły.
      Dokumenty można składać w terminie od 04.09.2023 r. od godziny 10.00 do 11.09.2023 r. do godziny 10.00.
      Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u Wychowawców klas.
      Czekamy na wasze zgłoszenia!
       
      DOKUMENTY: